Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyếnMã thủ tục 31
Tên thủ tục 2.002287 - Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Giấy phép kinh doanh bị hỏng
Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến Sờ Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh.
b) Giải quyết TTHC:
- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sờ Giao thông vận tài thông báo trực tiêp hoặc bàng vãn bản hoặc thông báo qua hệ thông dịch vụ công trực tuyên những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 02 ngày làm việc, kê từ ngày nhận hô sơ;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải băng xe ô tô theo mẫu quy định. Trường hợp không cap Giấy phép kinh doanh thì Sờ Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thông dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do
Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ - Sở GTVT, nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện,nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;

 

Điều kiện thực hiện Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, HTX vận tải, Hộ kinh doanh
Căn cứ pháp lý
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Công văn số 1014/BGTVT-VT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.
Lệ phí 0 đồng
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực