Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 1.000703 - Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Doanh nghiệp,Hợp tác xã Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
2 1.000703-Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – Hộ kinh doanh Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
3 1.002225- Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung cùa Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
4 2.002287 - Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Giấy phép kinh doanh bị mất Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
5 2.002287 - Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Giấy phép kinh doanh bị hỏng Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải