Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Doanh nghiệp,HTX Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
2 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Hộ kinh doanh Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
3 Cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
4 Cấp lại Giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
5 Cấp lại Giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải
6 Cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải