Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
2 Cấp lại phù hiệu xe chạy tuyến cố định Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
3 Cấp phù hiệu xe buýt Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
4 Cấp lại phù hiệu xe buýt Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
5 Cấp phù hiệu xe taxi Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
6 Cấp lại phù hiệu xe taxi Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
7 Cấp phù hiệu xe hợp đồng Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
8 Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
9 Cấp phù hiệu xe công ten nơ Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
10 Cấp lại phù hiệu xe công ten nơ Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải