Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
6 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe taxi Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
7 1.000613 - Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: Xe hợp đồng Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
8 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: Xe hợp đồng Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
9 1.000613 - Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công- ten-nơ Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
10 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công- ten-nơ Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải