Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 1.000613 - Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định (xe chạy tuyến cố định) Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
2 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
3 1.000613 - Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe buýt Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
4 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe buýt Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
5 1.000613 - Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe taxi Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
6 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe taxi Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
7 1.000613 - Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: Xe hợp đồng Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
8 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: Xe hợp đồng Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
9 1.000613 - Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công- ten-nơ Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
10 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công- ten-nơ Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
11 1.000613 - Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
12 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
13 1.000613 - Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải (Xe tải) Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
14 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải (xe tải) Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
15 1.000629 - Cấp phù hiệu xe trung chuyển Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải
16 1.000637 - Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô Sở Giao thông vận tải