Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyếnMã thủ tục 2
Tên thủ tục 1.000620 - Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe buýt
Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị.
b) Giải quyết TTHC:
- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung càn bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
- Trong thời hạn 02 ngày ỉàm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sờ Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chôi không câp, Sở Giao thông vận tải trả lời băng văn bàn hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.
Sờ Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện kiểm tra và chỉ cấp phù hiệu khi thiết bị giám sát hành trình của xe đáp ứng đầy đủ các quy định về lăp đặt, truyền dẫn dữ liệu.
Việc tiếp nhận hồ sơ và ưả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải cấp hoặc qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải cấp hoặc qua đường bưu điện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.
Sở Giao thông vận tải cấp thực hiện việc xử lý hồ sơ và cấp phù hiệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải;
- Sở Giao thông vận tài cấp kiểm ưa thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ô tô để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện kinh doanh vận tải ưên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam;
- Sờ Giao thông vận tải cấp kiểm ưa thông tin về tình trạng của phương tiện ưên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải và hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện theo các trường hợp sau: 
+ Trường hợp phương tiện chưa có trên hệ thống thì thực hiện cấp phù hiệu;
+ Trường hợp phương tiện đã có trên hệ thống, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện gửi thông tin qua hệ thông dịch vụ công trực tuyên đên Sở Giao thông vận tải đang quản lý phương tiện đê đê nghị xác nhận và gỡ bỏ phương tiện khỏi hệ thong. Trong thời gian 02 ngày làm việc, Sờ Giao thông vận tải nhận được đề nghị phải trà lời, trường hợp không đông ý gỡ thông tin của phương tiện phải nêu rõ lý do. Sở Giao thông vận tài nơi tiêp nhận hô sơ thực hiện cap phù hiệu, biển hiệu sau khi phương tiện được gỡ bỏ khỏi hệ thống.
Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ - Sở GTVT, nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện, nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Thành phần hồ sơ

- Đối với trường hợp khi hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi chủ sờ hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải, hồ sơ gồm:
   + Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;
   + Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuât trình thêm bản sao một trong các giây tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bàn với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đông dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đông hợp tác kinh doanh.
- Đối với trường hợp khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, hồ sơ gồm:
  + Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định;
  + Bản sao giấy đãng ký xe ô tô hoặc bàn sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đãng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu cùa đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng vãn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;
  + Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng phù hiệu.
 

Điều kiện thực hiện
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc với xe nội tỉnh và 02 ngày làm việc với xe tỉnh khác
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, HTX vận tải, Hộ kinh doanh
Căn cứ pháp lý
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Công văn số 1014/BGTVT-VT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.
Lệ phí Không
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực Cấp (đổi) phù hiệu xe ô tô
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực