Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Cấp (đổi) biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch Sở Giao thông vận tải
2 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Cấp (đổi) biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch Sở Giao thông vận tải